به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

مدارک زبان انگلیسی و فرانسه مورد تایید اداره مهاجرت و شهروندی کانادا

یکی از مسایل قابل توجه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا، آشنایی متقاضی با یکی از دو زبان رسمی کاناداست. سازمانی در کانادا به نام مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا Canadian Language Benchmark یا CLB مسئول تعریف سطح آشنایی با زبان های فرانسه و انگلیسی است. این سازمان، از دو جنبه سطح زبان (انگلیسی یا فرانسه) را می سنجد.

همانطور که مطلع  هستید در بیشتر برنامه های مهاجرت دائم و موقت متقاضی نیازمند آشنایی با یکی از دو زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسه هستند. زبان بیشتر مردم کانادا انگلیسی است (حدود دو سوم جمعیت کانادا) اما تعداد قابل توجهی از مردم کانادا به زبان فرانسه ارتباط برقرار می کنند.

حداقل نمره لازم در بیشترین برنامه های مهاجرتی چه میزان است؟
برنامه های استارت اپ، ویزا های کار و یا کار آفرینی: CLB5
برنامه های اسکیلد ورکر اکسپرس انتری و استانی: CLB9 و بیشتر

برنامه ویزای تحصیلی: CLB7 و بیشتر

چه ازمون های برای اداره مهاجرت مورد قبول است؟
ازمون های ایلتس جنرال، پیتی ای، سلپیپ و همچنین تف و تسف فرانسه مورد قبول اداره مهاجرت می باشد

 CELPIP  | IELTS | PTE | TEF | TCF Canada

 

جهت تطابق نمرهی آزمون IELTS با استاندارد زبانی کشور کانادا (CLB) می توانید از جدول زیر استفاده کنید.

Language Tests

Federal Skilled Worker Program

CELPIP-G
First official language (Maximum 24 points)
CLB Level Ability: Speaking Ability: Listening Ability: Reading Ability: Writing Points per ability
7
CELPIP-G
7 7 7 7 4
8
CELPIP-G
8 8 8 8 5
9
CELPIP-G
9 9 9 9 6
10 and above
CELPIP-G
10+ 10+ 10+ 10+ 6
Second official language (4 points if you meet the minimum threshold in all four language abilities)
CLB Level Ability: Speaking Ability: Listening Ability: Reading Ability: Writing Points (total)
5 and above 5 – 12 5 – 12 5 – 12 5 – 12 4
IELTS
First official language (Maximum 24 points)
CLB Level Ability: Speaking Ability: Listening Ability: Reading Ability: Writing Points per ability
7 6.0 6.0 – 7.0 6.0 6.0 4
8 6.5 7.5 6.5 6.5 5
9 7.0 8.0 7.0 7.0 6
10 and above 7.5 – 9.0 8.5 – 9.0 8.0 – 9.0 7.5 – 9.0 6
Second official language (4 points if you meet the minimum threshold in all four language abilities)
CLB Level Ability: Speaking Ability: Listening Ability: Reading Ability: Writing Points (total)
5 and above 5.0 – 9.0 5.0 – 9.0 4.0 – 9.0 5.0 – 9.0 4
TEF Canada
First official language (Maximum 24 points)
NCLC Level Ability: Speaking (expression orale) Ability: Listening (compréhension de l’oral) Ability: Reading (compréhension de l’écrit) Ability: Writing (expression écrite) Points (per ability)
7 310 – 348 249 – 279 207 – 232 310 – 348 4
8 349 – 370 280 – 297 233 – 247 349 – 370 5
9 and above 371+ 298+ 248+ 371+ 6
Second official language (4 points if you meet the minimum threshold in each of the four language abilities)
NCLC Level Ability: Speaking (expression orale) Ability: Listening (compréhension de l’oral) Ability: Reading (compréhension de l’écrit) Ability: Writing (expression écrite) Points (total)
5 and above 226 – 371+ 181 – 298+ 151 – 248+ 226 – 371+ 4
TCF Canada
First official language (Maximum 24 points)
NCLC Level Ability: Speaking (expression orale) Ability: Listening (compréhension de l’oral) Ability: Reading (compréhension de l’écrit) Ability: Writing (expression écrite) Points (per ability)
7 10 – 11 458 – 502 453 – 498 10 – 11 4
8 12 – 13 503 – 522 499 – 523 12 – 13 5
9 and above 14+ 523+ 524+ 14+ 6
Second official language (4 points if you meet the minimum threshold in each of the four language abilities)
NCLC Level Ability: Speaking (expression orale) Ability: Listening (compréhension de l’oral) Ability: Reading (compréhension de l’écrit) Ability: Writing (expression écrite) Points (total)
5 and above 6+ 369 – 397+ 375 – 405+ 6+ 4

Federal Skilled Trades Program

CELPIP-G
CLB Level Test results for each ability
Speaking Listening Reading Writing
9 and above 9+ 9+ 9+ 9+
8 8 8 8 8
7 7 7 7 7
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
IELTS
CLB Level Test results for each ability
Listening Reading Writing Speaking
10 and above 8.5 – 9.0 8.0 – 9.0 7.5 – 9.0 7.5 – 9.0
9 8.0 7.0 7.0 7.0
8 7.5 6.5 6.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.5 5.0 5.5 5.5
5 5.0 4.0 5.0 5.0
4 4.5 3.5 4.0 4.0
TEF Canada
NCLC Level Test results for each ability
Speaking
(expression orale)
Listening
(compréhension de l’oral)
Reading
(compréhension de l’écrit)
Writing
(expression écrite)
9 and above 371+ 298+ 248+ 371+
8 349 – 370 280 – 297 233 – 247 349 – 370
7 310 – 348 249 – 279 207 – 232 310 – 348
6 271 – 309 217 – 248 181 – 206 271 – 309
5 226 – 270 181 – 216 151 – 180 226 – 270
4 181 – 225 145 – 180 121 – 150 181 – 225
TCF Canada
NCLC Level Test results for each ability
Speaking
(expression orale)
Listening
(compréhension de l’oral)
Reading
(compréhension de l’écrit)
Writing
(expression écrite)
10 and above 16 – 20 549 – 699 549 – 699 16 – 20
9 14 – 15 523 – 548 524 – 548 14 – 15
8 12 – 13 503 – 522 499 – 523 12 – 13
7 10 – 11 458 – 502 453 – 498 10 – 11
6 7 – 9 398 – 457 406 – 452 7 – 9
5 6 369 – 397 375 – 405 6
4 4 – 5 331 – 368 342 – 374 4 – 5

Canadian Experience Class

CELPIP-G
NOC TEER CLB Level Test results for each ability
Speaking Listening Reading Writing
0 and 1 9 and above 9+ 9+ 9+ 9+
0 and 1 8 8 8 8 8
0 and 1 7 7 7 7 7
2 and 3 6 6 6 6 6
2 and 3 5 5 5 5 5
IELTS
NOC TEER CLB Level Test results for each ability
Listening Reading Writing Speaking
0 and 1 10 and above 8.5-9.0 8.0-9.0 7.5-9.0 7.5-9.0
0 and 1 9 8.0 7.0 7.0 7.0
0 and 1 8 7.5 6.5 6.5 6.5
0 and 1 7 6.0 6.0 6.0 6.0
2 and 3 6 5.5 5.0 5.5 5.5
2 and 3 5 5.0 4.0 5.0 5.0
TEF Canada
NOC TEER NCLC Level Test results for each ability
Speaking
(expression orale)
Listening
(compréhension de l’oral)
Reading
(compréhension de l’écrit)
Writing
(expression écrite)
0 and 1 9 and above 371+ 298+ 248+ 371+
0 and 1 8 349-370 280-297 233-247 349-370
0 and 1 7 310 – 348 249 – 279 207 – 232 310 – 348
2 and 3 6 271 – 309 217 – 248 181 – 206 271 – 309
2 and 3 5 226 – 270 181 – 216 151 – 180 226 – 270
TCF Canada
NOC TEER NCLC Level Test results for each ability
Speaking
(expression orale)
Listening
(compréhension de l’oral)
Reading
(compréhension de l’écrit)
Writing
(expression écrite)
0 and 1 10  and above 16 – 20 549 – 699 549 – 699 16 – 20
0 and 1 9 14 – 15 523 – 548 524 – 548 14 – 15
0 and 1 8 12 – 13 503 – 522 499 – 523 12 – 13
0 and 1 7 10 – 11 458 – 502 453 – 498 10 – 11
2 and 3 6 7 – 9 398 – 457 406 – 452 7 – 9
2 and 3 5 6 369 – 397 375 – 405 6
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×