به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

خبر شماره ۲۲۰: مشاغل مورد نیاز استان سسکچوان کانادا ۲۰۱۹ تغییر کرد

خبر شماره ۲۲۰: مشاغل مورد نیاز استان سسکچوان کانادا ۲۰۱۹ تغییر کرد

استان سسکچوان ۱۳حرفه جدید به لیست مشاغل این استان اضافه و ۹ حرفه را نیز از لیست قبلی مشاغل خود حذف کرد. در نهایت لیست مشاغل کنونی این استان دارای ۲۴ حرفه مورد نیاز طیق جدول زیر می باشد. اداره مهاجرت این استان مرتباً بر اساس نیاز بازار کار لیست مشاغل مورد نیاز را به...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×